Samarbetsavtal mellan Kvarken Ports och RISE ska utveckla Umeå hamn

Kvarken Ports och RISE (Research Institute of Sweden) stärker sitt samarbete genom ett nytt samarbetsavtal. Syftet är att samarbeta för kapacitetsuppbyggnad inom hamninnovation och därmed hamnutveckling.

- Genom vårt samarbete med RISE stärker vi förutsättningarna för hamnutvecklingen. Gemensamt får vi en kunskapsplattform som i sin tur ska leda till att stärka hamnen som en hållbar transport-, energi- och digital nod, säger Christer Nederstedt, försäljnings- och marknadschef hos Kvarken Ports i Umeå.

Mikael Lind

Mikael Lind, Adjungerad Professor i Maritim Informatik, RISE

Samarbetsavtalet tecknades tidigare i år och gäller fem år framåt. Tillsammans har organisationerna enats om fem prioriterade samarbetsområden:

·             Den hållbara hamnen som en transport-, energi- och digital nod.

·             Gröna korridorer med Kvarken Ports (och hamnarna i Umeå och Vasa) som en grön nod.

·             Grön omställning för hållbar industri.

·             Innovationsförmåga i framtidens hamn.

·             Kvarken Ports som en testbädd och samarbetsarena.

- Samarbetet innebär att vi får tillgång till en väl fungerande hamn som ligger i framkant, säger Mikael Lind, Maritim professor RISE, som ser stora fördelar med samarbetet Kvarken Ports och hamnen i Umeå.

Ambitionen är att utveckla gemensamma projekt och andra aktiviteter kopplat till hamnverksamhet och sjöfart, något som även kommer gynna andra hamnar på sikt.

-Vi sätter stor vikt på det samarbete vi nu har med RISE som besitter kunskapen och bredden att kunna driva den här typen av projekt. Vi hoppas att hamnens roll i den totala infrastrukturen kommer att stärkas ytterligare, med fokus på hållbarhet och effektivitet, säger Nederstedt.

I Umeå hamn ligger man sedan tidigare långt fram inom såväl innovationsprojekt som bygg- och utvecklingsprojekt med syfte att utveckla och framtidssäkra hamnen. Detta är extra viktigt då godsvolymerna stadigt ökar och hamnen i Umeå har en stor regional nytta med ett upptagningsområde som stäcker sig över till Finland, ner till Ö-vik och upp till Skellefteå samt långt inåt landet. Utvecklingen av hamnen stärker även Umeås roll som ett viktigt logistiskt nav i norra Europa.

För ytterligare frågor kontakta:

Patrick Mattsson, Vice VD, Kvarken Ports
patrick.mattsson@kvarkenports.com
Tel: +46 70-269 01 22

Christer Nederstedt, Försäljnings- och marknadschef, Kvarken Ports
christer.nederstedt@kvarkenports.com
Tel: +46 70-597 82 86

Mikael Lind, Adjungerad Professor i Maritim Informatik, RISE
mikael.lind@ri.se
Tel: +46 705 66 40 97

 

Om Kvarken Ports
Kvarken Ports är ett gemensamt hamnbolag för Umeå och Vasa. Samarbetet bidrar till att stärka hamnarnas marknadsposition i det växande handelsutbytet mellan Östersjöländerna. Kvarken Ports ansvarar för driften av Umeås och Vasas hamnar.

Om Research Institutes of Sweden (RISE)

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar RISE till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE drygt 3300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 130-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.